Pesten
10 aug 2017
Gepubliceerd in Pedagogische visie

Pesten

Mede ingegeven door een aantal ernstige pestincidenten zijn scholen vanaf augustus 2015 bij wet verplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Die verplichting behelst:
• het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid
• het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten (dit kunnen verschillende personen zijn)
• de monitoring van de sociale veiligheid (en welbevinden) van de leerlingen, met behulp van een gestandaardiseerd instrument, tenminste één keer per jaar (zie: Veiligheidsthermometer)

De Vreedzame School en pesten
De Vreedzame School levert een bijdrage aan de maatschappelijke pedagogische opdracht van de school, door het versterken van de sociale, emotionele en burgerschapscompetenties van de leerlingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een positief en veilig sociaal klimaat in klas en school en aan positieve relaties tussen leerlingen en tussen leerkracht en leerlingen.
De Vreedzame School is ook een preventief programma dat gedragsproblemen bij leerlingen voorkomt. In evaluatieonderzoek (Pauw, 2013) gaven leerkrachten en directies van scholen die werken met De Vreedzame School aan dat het programma een positieve invloed heeft op het gedrag van de leerlingen. Zij merken een afname van het aantal conflicten sinds de invoering van het programma. 
Ondanks deze preventieve werking is er soms behoefte aan meer. In dat kader is in 2014 de aparte publicatie 'Van gedragsregulering naar opvoeding' verschenen over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in De Vreedzame School (Pauw, 2014).
Ook op vreedzame scholen kan negatief gedrag als pesten en buitensluiten voorkomen. Soms zijn extra activiteiten nodig om tegenwicht te bieden tegen negatief en ongewenst gedrag.

Map Werken aan sociale veiligheid
In de map ‘Werken aan sociale veiligheid' vindt u hiervoor een handreiking. Deze map vormt een aanvulling op het programma, om zo handelingsverlegenheid te voorkomen waar het gaat om sociale veiligheid en pesten, èn scholen te helpen voldoen aan de eisen op het terrein van sociale veiligheid.

Veiligheidsbeleving meten
Voor het meten van de sociale veiligheid kunt u gebruik maken van De Veiligheidsthermometer.
De Veiligheidsthermometer is één van de vier deelinstrumenten van het Digitaal Kwaliteitszorginstrument. De Veiligheidsthermometer is gebaseerd op de Tevredenheidenquête Leerlingen van Vensters PO-Raad en wordt zodanig aangepast om te blijven voldoen aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt ten aanzien van betrouwbaarheid en validiteit.

Meer over Pedagogische visie