Verscherpte eisen monitoring sociale veiligheid

Verscherpte eisen monitoring sociale veiligheid

De eisen die de Onderwijsinspectie stelt aan instrumenten voor het monitoren van sociale veiligheid zijn aangescherpt. Dit heeft directe gevolgen voor de Veiligheisthermometer, één van de vier vragenlijsten uit het Kwaliteitszorginstrument (KZI). Via deze Vreedzaam Actueel informeren wij u over de veranderingen.


Sociale veiligheid monitoren
Het KZI bevat momenteel vier verschillende vragenlijsten; de vragenlijst groepsklimaat, het borgingsinstrument, de vragenlijst onderzoek De Vreedzame School en tenslotte de Veiligheidsthermometer die de sociale veiligheid monitort.
Vorig jaar is het KZI gedigitaliseerd én zijn de items van de Veiligheidsthermometer aangepast, zodat ze aansloten bij de Tevredenheidsenquête Leerlingen van Vensters (PO-Raad). Scholen konden de resultaten van de Veiligheidsthermometer via Vensters eenvoudig doorleveren aan de inspectie, via de managementrapportage. Daarmee voldeden scholen aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt om de sociale veiligheid te monitoren.


Veiligheidsthermometer voldoet straks niet meer
Zeer recent ontvingen wij bericht van de PO-Raad dat de Tevredenheidsenquête Leerlingen op verzoek van de onderwijsinspectie per direct volledig herzien wordt. Daardoor voldoet de Veiligheidsthermometer in zijn huidige vorm vanaf november 2018 niet meer aan de verscherpte eisen. Als CED-Groep hebben we de afweging moeten maken of wij de Veiligheidsthermometer ook gaan herzien. Na uitvoerig onderzoek en beraad bleek het niet haalbaar om de Veiligheidsthermometer door te ontwikkelen tot een volledig nieuwe lijst. De belangrijkste reden is dat de nieuwe rapportages van de Veiligheidsthermometer geen meerwaarde meer zouden hebben ten opzichte van de rapportages van Vensters: het ‘oude’ instrument geeft een terugkoppeling op groeps- en leerlingniveau, in de nieuwe situatie is dit helaas niet meer mogelijk. Scholen kunnen de Tevredenheidsenquête gratis laten invullen door hun leerlingen (via Vensters) en krijgen dan alle informatie die de Onderwijsinspectie nodig heeft. Onze Veiligheidsthermometer wordt daarmee overbodig.

Het nieuwe Kwaliteitszorginstrument
Het KZI blijft bestaan uit drie lijsten: de vragenlijst groepsklimaat, het borgingsinstrument, en de vragenlijst onderzoek De Vreedzame School.
In de KZI-rapportage krijgen vreedzame scholen een terugkoppeling over het bereiken van de doelen van het programma Vreedzaam, hoe het zit met de borging van alle inspanningen en hoe het klimaat in de verschillende groepen nu ervaren wordt door leraren en (bovenbouw)leerlingen.

U kunt het KZI dus nog gewoon bestellen, maar pas nadat we het instrument hebben aangepast. Komende tijd wordt de informatie op onze website en in de webwinkel aangepast. Scholen die eerder het KZI hebben afgenomen, of al hebben besteld, ontvangen een apart bericht.